За нас

Научете повече за Кепитъл Холдинг Груп.

Детайли

Внесен капитал

20 930 000 лв

Код по КИД

6523

Лиценз от Комисия по финансов надзор

№ 314/27.04.2006

Идентификационен номер

175060449

Идентификационен номер по ЗДДС

BG 175060449

Основна дейност на дружеството е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

Основна икономическа дейност по КИД: Друго финансово посредничество, неквалифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски пълномощник на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ.

Банка депозитар на Дружеството е “Райфайзенбанк България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София -1504, ул. "Гогол" № 18-20.

При осъществяване на дейността си Дружеството ще ползва услугите на “Кепитал Сити Център” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 49, ет.4, което изпълнява функциите на Обслужващо дружество.

Инвестиционен посредник, обслужващ капитала на Дружеството е “Бета Корп” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. “България” № 1.

Правен консултант по учредяването на Дружеството, неговото лицензиране и първоначално увеличаване на капитала, включително и изготвянето на Проспекта на Дружеството, е: “Димитров, Чомпалов и Тодорова” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Бузлуджа” № 74.

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор.

Съвет на директорите

Веселин Стойчев Чипев

Изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите

Женя Христова Атанасова

Заместник–председател на Съвета на директорите

Петър Атанасов Петров

Член на съвета на директорите

Инж. д-р Веселин Чипев

Изпълнителен директор и председател на съвета на директорите. Почетен консул на Република Молдова в България.