ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2022

"КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ

 

ЕИК по БУЛСТАТ: 175060449

LEI код: 485100WMMWLOHTDN4V03

 

Съдържание