Picture 1     ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2021

"КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ

 

ЕИК БУЛСТАТ: 175060449

LEI Code 485100WMMWLOHTDN4V03

Picture 2

 

Съдържание

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА

 

"КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АДСИЦ за 2021 г.

25 февруари 2022 г.

 

І. Развитие на дейността и състояние на Дружеството

 

1. Обща информация. Акционери и управление

 

1.1. “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ е учредено на 17.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 28 март 2006 г.

Предмета на дейност на Дружеството е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

“Кепитъл Холдинг Груп”  АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти, с решение № 314 – ДСИЦ от 27 април 2006 г. на Комисията за финансов надзор. С решение № 467/12.07.2006 г. на КФН,  “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ е вписано в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от Комисията.

С решение №150-ДСИЦ от 03 февруари 2017г. на Комисията за финансов надзор като взема предвид представено заявление и приложените към него документи съответстват на изискванията на ЗДСИЦ, Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и на актовете по прилагането им, на основание чл.13, ал.1, т.26 от Закона за Комисията за финансов надзор/ЗКФН/ и чл.15, ал.2 във връзка с ал.1 от ЗДСИЦ взе решение, че одобрява представените документи със заявление,вх.№ РГ-05-1266-2 от 17.01.2017г., промени в устава на „Блек Сий Инвестмънт“ АДСИЦ, приети на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 25.11.2017г. касаещи промяна на името на дружеството на „Кепитъл Холдинг Груп“ АДСИЦ.

1.2. Върху дружеството не се  упражнява контрол от страна на акционери.

1.3. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове,  с мандат от 5 години. Членове на СД са следните лица:

Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

“Кепитъл Холдинг Груп”  АДСИЦ  се представлява от Изпълнителният директор Веселин Стойчев Чипев.

1.4. През разглежданият период няма сключени договори между Дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързаните с тях лица, които са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

 

1.5. Членовете на Съвета на директорите на “Кепитъл Холдинг Груп”  АДСИЦ имат участия в капитала и управлението на други дружества, както следва:

Веселин Стойчев Чипев притежава над 25 % /пряко и непряко/ от капитала на Роялс Табако“ ЕООД, ЕИК 200969122 ,„Вест Трейд Груп“ ЕООД, ЕИК 160098833 ,„Евромакс Логистик“ ЕООД, ЕИК 202409880 ,„Роял Индъстри“ ЕООД, ЕИК 202923312 ,Роял Ацетейт Кемикълс“ АД, ЕИК 203026760,„Буено спа“ ЕООД, ЕИК 201404617,„Тенсегрити билдинг“ ЕООД, ЕИК 200130914 , „Мидъл ийст кепитъл“ ЕООД, ЕИК 203397242,„БАНКЕР БГ” ООД, ЕИК 204334088,„Пловдив медия” ООД, ЕИК 115810573,„А§А Скрипловски” ООД, ЕИК 205452367, и е управител или изпълнителен директор на   „Роялс Табако“ ЕООД, ЕИК 200969122 ,„Вест Трейд Груп“ ООД, ЕИК 160098833 ,„Евромакс Логистик“ ЕООД, ЕИК 202409880 ,„Роял Индъстри“ ЕООД, ЕИК 202923312 , „Роял Ацетейт Кемикълс“ АД, ЕИК 203026760,„ Мидъл ийст кепитъл“ ЕООД, ЕИК 203397242 ,„Буено спа“ ЕООД, ЕИК 201404617 и „Тенсегрити билдинг“ ЕООД, ЕИК 200130914,

Женя Христова Атанасова е член на Съвета на Директорите на „Роял Ацетейт Кемикълс“ АД, ЕИК 203026760  

Петър Атанасов Петров  притежава над 25% от от капитала и е управител на „Кроост“ ЕООД    с ЕИК  203097782

 

2. Дейност на Дружеството през 2021г.

 

Дейността на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ през 2021 г. се изразяваше в:

Редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството

 

На 30 юни 2021 г.     се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, на което бяха приети:

 

Сделки с недвижими имоти

Продажби на имоти

През 2021г. “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ   не се е разпореждало с имоти

 

Покупки на имоти

През 2021г. дружеството е придобило нов инвестиционен имот, представляващ УПИ с площ от 1885 кв.м., находящ се на адрес: гр.Пловдив, бул.Христо Ботев №51-53, ведно с Поземлен имот I – жилищна /многофамилна/ сграда със застроена площ от 164 кв.м., селскостопанска сграда със застроена площ от 456 кв.м. и четири малки сгради със застроени площи съответно 94 кв.м., 45 кв.м., 26 кв.м. и 47 кв.м.

 

Отдадени под наем недвижими имоти

„Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ е отдало под наем голяма част от офисите и апартаментите в сградата на дружеството в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” и ул. „Екзарх Йосиф”, Бензиностанция находяща се в гр.Пловдив, бул.“Източен“ №80, Хотел „Роял СПА“гр.Велинград.

Приходите от наеми за 2021 г. са 2 639 хил. лв.

 

3. Ликвидност. Капиталови ресурси

 

Източници на ликвидност на " Кепитъл Холдинг Груп" АДСИЦ към 31 декември 2021 г.

 

Показател - хил. лв.

2021

2020

Текущи активи

 

 

Търговски вземания

1953

2789

Материални запаси

 

1

Парични средства

39

139

Общо текущи активи

1992

2929

Текущи пасиви

 

 

Текуща част на банкови заеми

 

 

Търговски и други задължения

1204

1821

Задължения към свързани предприятия

 

 

Задължения за данъци

203

436

Задължения към персонала и осиг. институции

3

26

Общо текущи пасиви

3610

2283

Нетен оборотен капитал

-1618

646

 

 

Нетният оборотен капитал е отрицателна величина към края на 2021 г., поради изтеглен банков заем в размер на 2 200 хил.лв. в края на годината, необходим за покупката на инвестиционен имот.

Капитализация и задлъжнялост на дружеството към 31 декември 2021 г.

 

Показател – хил. лв.

2021

2020

Собствен капитал

41 389

40 192

Основен капитал

20 930

20 930

Резерви

3 035

3 035

Текуща печалба(загуба)

1 305

2 653

Неразпределена печалба

16 119

13 574

Текущи пасиви в т.ч.

1 960

2 283

Текуща част на банкови заеми

 

 

Търговски и други задължения

1 204

1 821

Задължения за данъци

203

436

Задължения към персонала и осиг. инст.

3

26

 

Собственият капитал през 2021 година се е увеличил до 41 389 хил. лева. Печалбата от  дейността за 2021 г. в размер на 1 305 хил. лв.

 

Основните източници на капитал и ликвидност през годината са приходите от оперативна дейност формирани от наеми на имоти.

Размерът по външното финансиране може да бъде до 80 % от общата инвестиция за определен проект, като се спазва общо ограничение за максималното съотношение на външни средства към собствени средства 3:1.

 

4. Резултати от дейността.

 

Приходи от дейността

 

Приходи хил. лв.

2021

2020

Приходи от основна дейност

2 639

1 846

Други приходи и прих. от финансирани

1 157

4 739

 

Приходите от наеми, възлизат на  2 639 хил. лв. Други приходи – 1 116 хил. лв.,  – отразени надоценки на инвестиционни имоти 508 хил.лв. и отписани задължения в размер на 608 хил.лв., приходи от финансирания – 41 хил. лв. , като общо стават 1 157 хил. лв.

 

Разходи за дейността

 

Разходи за дейността

хил. лв.

2021

2020

За материали и консумативи

42

 46

За външни услуги

 687

 542

За персонала

71

101

За амортизации

7

7

Други разходи

Финансови приходи / разходи

1 663

21

308

1

 

Резултати от дейността

Финансовият резултат за 2021 година е печалба в размер на 1 305 хил. лв., като резултатът от оперативна дейност е печалба в размер на 2 092 хил. лв., а резултатът от извършените преоценки на инвестиционните имоти е загуба в размер на 787 хил. лв.

 

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ

 

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то ще действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Приходите, печалбата и стойността на акциите на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната, вкл. влиянието на глобалната финансова криза и други, измежду които са и:

Промяна в цените на недвижимите имоти в негативна за “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ посока. Основната част от активите на Дружеството ще бъде инвестирана в недвижими имоти. Поради това развитието на пазара на недвижими имоти, включително цените на имотите, цените на наемите и строителството, ще има определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговите ценни книжа.

Забавяне при инвестирането на паричните средства на Дружеството в недвижими имоти. Възможно е да има значителен времеви период между получаването на паричните средства и тяхното инвестиране в недвижим имот поради липсата на предлагане на подходящи имоти в момента, както и поради правни и фактически усложнения, свързани с прехвърлянето на собствеността върху имотите.

Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ в краткосрочен план може да не успее да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си.

Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и особено в рамките на определените срокове.


Икономическите, данъчните, политическите и други фактори, които биха оказали влияние върху дейността на дружеството, са:

Неблагоприятни промени в данъчните и други закони. От определящо значение за дохода на неговите акционери е запазването на съществуващата в момента данъчна преференция, предвиждаща освобождаване от облагане с корпоративен данък на печалбата на дружеството.

Развитието на глобалната финансова криза. Развитието на глобалната финансова криза намира все по-силно отражение на пазара на недвижими имоти в България, намирането на финансиране и реализирането на проектите в сектора.

Забавяне на икономическия растеж. Забавянето на растежа на икономиката може да доведе до по-ниски доходи за населението и фирмите, което неминуемо ще засегне търсенето на недвижими имоти в страната, а оттам и печалбите на дружеството.

Неблагоприятни изменения в бизнессредата вследствие на политически промени. Политическият риск е свързан с възможността от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство.

Евентуално нарастване на инфлацията може да обезцени активите. Рискът от увеличение на инфлацията е свързан с намаляването на реалната покупателна сила на населението и евентуална обезценка на активите, деноминирани в лева.

Риск от валутни загуби. Цените на недвижимите имоти на българския пазар се обявяват предимно в евро. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото при съотношение 1 EUR = 1.95583 лв., дружеството не носи съществен валутен риск. Такъв би бил налице единствено при обезценка на лева спрямо еврото, което на този етап считаме, че е малко вероятно.

 

5. Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

 

Не са настъпили важни събития за Дружеството след годишното счетоводно приключване.

 

6. Прогнози за развитието на Дружеството

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ ще се стреми да реализира печалба както от покупко-продажба на недвижими имоти с цел постигане на по-висока възвращаемост, така и към отдаване на недвижими имоти под наем с цел осигуряване на текущи приходи и текущ доход за акционерите. Диверсификация на портфейла от недвижими имоти ще бъде постигната посредством инвестиране в различни пазарни сегменти, както и в различни региони на Република България.

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ ще инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други текущи плащания, както и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация. С оглед финансиране на своите инвестиции, Дружеството може да увеличава неограничено своя капитал чрез емитиране на нови акции.

Уставът на Дружеството допуска то да придобива нови недвижими имоти (активи за секюритизация) с паричните средства, получени от продажбата на притежавани недвижими имоти, с допълнително набрани парични средства посредством емитиране на ценни книжа, както и с банкови кредити, при спазване на изискванията на закона.

Във връзка с променените икономически условия  и спадът на пазара на недвижимите имоти, ръководството на Дружество се преориентира към дългосрочна експлоатация на част от имотите, чрез предоставянето им под наем и изчакване на по - благоприятни условия за продажба.

 

II. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, т. 1

 

През март 2008 г., “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ декларира пред Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София, че приема и ще се придържа, и спазва принципите и добрите практики, въведени с Националния кодекс за корпоративно управление, съответстващ на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004)

През отчетната 2021 година, Дружеството е спазвало принципите, заложени в Националния кодекс за корпоративно управление.

И през настоящата 2021 г., “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ ще продължи да се придържа и спазва принципите и добрите практики, съгласно Националния кодекс за корпоративно управление.

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ е изготвило информацията относно изпълнението на програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и ще я представи в КФН, заедно с настоящият доклад, годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и останалите приложения към ГФО, съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

 

Информация, дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

 

Дружеството не притежава стоки и продукти, понеже основната му дейност е реализиране на печалба както от покупко-продажба на недвижими имоти с цел постигане на по-висока възвращаемост, така и към отдаване на недвижими имоти под наем с цел осигуряване на текущи приходи и текущ доход за акционерите. През 2021г. 100% от приходите са формирани от отдаване под наем на площи.

 

Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

 

През 2021г. дружеството реализира Приходи от услуги, основно и само  на вътрешен пазар. Не притежаваме материални запаси - стоки и материали.

 

 Информация за сключени съществени сделки  

 

През отчетната 2021 г., “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ е сключило съществена сделка – покупка на нов инвестиционен имот.

 

Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

 

 “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ не е сключвало със “свързани лица” в гореописаният смисъл други сделки от съществено значение за дружеството или за свързаното лице или сделки, които са необичайни по вид и условия.

Дружеството не е сключвало сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

 

Сключените през 2021 г. от  “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ сделки, са в рамките на предмета на дейност на Дружеството.

 

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

 

През 2021г. не са настъпвали събития с необичаен характер, които да имат значение за дейността и за реализираните приходи и извършените разходи.

 

Информация за сделки, водени извънбалансово-характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

 

През 2021г. не са сключвани сделки, водени извънбалансово.

 

Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

 

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ няма дялови участия в други дружества.

 

Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

 

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ, ЕИК 175060449 сключи на 14.12.2021г. договор за банков кредит № 48961 с «АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ» АД  със следните основни параметри:

Вид на кредита: кредит за инвестиция

Размер и валута на кредита: 2 200 000.00 левеа

Лихвен процент: БДИЮЛ /базов депозитен индекс/ +2,25 пункта надбавка, минимум 2,25%

Годишен процент на разходите: лихвения процент плюс 0,50% върху разрешение размер на кредита за първата година и 0,50% годишно върху остатъка по главницата за всяка следваща година от срока на кредита

Срока на кредита: краен срок за издължаване на кредита: 25.12.2025г.

Обезпечения: за обезпечаване вземанията на банката се учредяват следните обезпечения:

1.Първа по ред договорна ипотека в полза на банката върху собствени на кредитополучателя недвижими имоти представляващи 14 броя самостоятелни обекти в една сграда, както следва:

I. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.30, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 1 /едно/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на самостоятелния обект: 70.23 кв.м. /седемдесет цяло двадесет и три квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: 56784.522.3595.3.31; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.31, ВЕДНО с прилежащите части: 4.11 % /четири цяло и единадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, стар идентификатор: 56784.522.185.3.30

 

II. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.31, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 2 /две/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 137.00 кв.м. /сто тридесет и седем квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.33, 56784.522.3595.3.32, 56784.522.3595.3.30; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.32 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.32, под обекта: няма, над обекта:56784.522.3595.3.45, ВЕДНО с прилежащите части: 8.42 % /осем цяло и четиридесет и два процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 82.98 кв.м., II-во ниво – 54.02 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.31

 

III. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.32, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 3 /три/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 67.87 кв.м. /шестдесет и седем цяло и осемдесет и седем квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.33, 56784.522.3595.3.34, 56784.522.3595.3.31; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.34 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.34, 56784.522.3595.3.31, под обекта: 56784.522.3595.3.31, над обекта:56784.522.3595.3.45, ВЕДНО с прилежащите части: 4.17 % /четири цяло и седемнадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 59.55 кв.м., II-во ниво – 8.32 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.32

 

IV. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.34, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 4 /четири/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 67.84 кв.м. /шестдесет и седем цяло осемдесет и четири квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.33, 56784.522.3595.3.35, 56784.522.3595.3.32; под обекта: няма; над обекта: няма и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.35, 56784.522.3595.3.32, под обекта: 56784.522.3595.3.35, 56784.522.3595.3.32, над обекта: 56784.522.3595.3.45, ВЕДНО с прилежащите части: 4.17 % /четири цяло и седемнадесет процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 58.78 кв.м., II-во ниво – 9.06 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.34

 

V. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.35, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 5 /пет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 120.48 кв.м. /сто и двадесет цяло и четиридесет и осем квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.36, 56784.522.3595.3.34, 56784.522.3595.3.33; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.34 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.36, 56784.522.3595.3.34, под обекта: 56784.522.3595.3.36, над обекта: 56784.522.3595.3.45, ВЕДНО с прилежащите части: 7.41 % /седем цяло четиридесет и един процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 82.89 кв.м., II-во ниво – 37.59 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.35

 

VI. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.36, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 6 /шест/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 84.68 кв.м. /осемдесет и четири цяло шестдесет и осем квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.35; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.35 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.35; под обекта: няма, над обекта: 56784.522.3595.3.45, ВЕДНО с прилежащите части: 5.21 % /пет цяло двадесет и един процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 61.89 кв.м., II-во ниво – 22.79 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.36

 

VII. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.37, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 1, обект – Магазин 7 /седем/, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /първи/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на самостоятелния обект: 270.45 кв.м. /двеста и седемдесет цяло четиридесет и пет квадратни метра/ при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: 56784.522.3595.3.38; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.41, 56784.522.3595.3.40, 56784.522.3595.3.39, ВЕДНО с прилежащите части: 16.62 % /шестнадесет цяло шестдесет и два процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, стар идентификатор: 56784.522.185.3.37

 

VIII. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.39, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 2, обект – Магазин 8 /осем/, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 /втори/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 125.56 кв.м. /сто двадесет и пет цяло петдесет и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.40; под обекта: 56784.522.3595.3.37; над обекта: 56784.522.3595.3.40 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.40; под обекта: няма, над обекта: 56784.522.3595.3.48, 56784.522.3595.3.47, ВЕДНО с прилежащите части: 7,72 % /седем цяло седемдесет и два процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 44.30 кв.м., II-во ниво – 81.26 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.39

 

ІX. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.40, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 2, обект – Магазин 9 /девет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 /втори/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 84.97 кв.м. /осемдесет и четири цяло деветдесет и седем квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.39, 56784.522.3595.3.41; под обекта: 56784.522.3595.3.37; над обекта: няма и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.41, 56784.522.3595.3.39; под обекта: 56784.522.3595.3.41, 56784.522.3595.3.39; над обекта: 56784.522.3595.3.48, ВЕДНО с прилежащите части: 5,22 % /пет цяло двадесет и два процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 50.63 кв.м., II-во ниво – 34.34 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.40

 

Х. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.41, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 2, обект – Магазин 10 /десет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 /втори/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 93.35 кв.м. /деветдесет и три цяло тридесет и пет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.42, 56784.522.3595.3.40; под обекта: 56784.522.3595.3.38, 56784.522.3595.3.37; над обекта: 56784.522.3595.3.40 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.42, 56784.522.3595.3.40; под обекта: 56784.522.3595.3.42; над обекта: 56784.522.3595.3.48, ВЕДНО с прилежащите части: 5,74 % /пет цяло седемдесет и четири процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 60.23 кв.м., II-во ниво – 33.12 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.41

 

ХI. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.42, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 2, обект – Магазин 11 /единадесет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 /втори/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 93.64 кв.м. /деветдесет и три цяло шестдесет и четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.43, 56784.522.3595.3.41; под обекта: 56784.522.3595.3.38; над обекта: 56784.522.3595.3.41, 56784.522.3595.3.43 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.43, 56784.522.3595.3.41; под обекта: няма; над обекта: 56784.522.3595.3.48, ВЕДНО с прилежащите части: 5,76 % /пет цяло седемдесет и шест процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 60.45 кв.м., II-во ниво – 33.19 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.42

 

ХII. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.43, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 2, обект – Магазин 12 /дванадесет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 /втори/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 69.21 кв.м. /шестдесет и девет цяло двадесет и един квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.44, 56784.522.3595.3.42; под обекта: 56784.522.3595.3.38; над обекта: 56784.522.3595.3.44 и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.44, 56784.522.3595.3.42; под обекта: 56784.522.3595.3.42; над обекта: 56784.522.3595.3.48, ВЕДНО с прилежащите части: 4,25 % /четири цяло двадесет и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 44.15 кв.м., II-во ниво – 25.06 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.43

 

XIII. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.44, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 2, обект – Магазин 13 /тринадесет/, който самостоятелен обект се намира на етаж 2 /втори/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ на самостоятелния обект: 98.39 кв.м. /деветдесет и осем цяло тридесет и девет квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 - на същия етаж: 56784.522.3595.3.43; под обекта: 56784.522.3595.3.38; над обекта: няма и съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 – на същия етаж: 56784.522.3595.3.43; под обекта: 56784.522.3595.3.43; над обекта: 56784.522.3595.3.48, ВЕДНО с прилежащите части: 6,05 % /шест цяло и пет процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, I-во ниво – 67.67 кв.м., II-во ниво – 30.72 кв.м., стар идентификатор: 56784.522.185.3.44

 

XIV. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.522.3595.3.45, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, по КККР, одобрени със Заповед РД 18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект – няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. Пловдив, район „Централен”, п.к 4000, бул. „Христо Ботев” № 49, ет. 3, обект – Офис, който самостоятелен обект се намира на етаж 3 /трети/, в сграда с идентификатор 56784.522.3595.3, предназначение: Жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.3595, предназначение на самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на самостоятелния обект: 486.66 кв.м. /четиристотин осемдесет и шест цяло шестдесет и шест квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж: няма; под обекта: 56784.522.3595.3.34, 56784.522.3595.3.35, 56784.522.3595.3.36, 56784.522.3595.3.32, 56784.522.3595.3.31; над обекта: 56784.522.3595.3.47, 56784.522.3595.3.46, ВЕДНО с прилежащите части: 11,06 % /единадесет цяло и шест процента/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, стар идентификатор: 56784.522.185.3.45

2.Първи по ред Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху настоящи и бъдещи вземания по сметките на кредитополучателя в Банката

3.Първи по ред Залог по реда на Закона за договорите за финансово обезпечение върху настоящи и бъдещи вземания по сметките на „Кепитъл сити център” ООД с ЕИК 201962951 в Банката.

Солидарни длъжници: „Кепитъл сити център” ООД с ЕИК 201962951 и „Роялс табако” ЕООД с ЕИК 200969122

Периоди на плащания по лихви и главници: главницата се издължава на 47 броя  равни месечни вноски, всяка с размер 43 830лв, като първата вноска е дължима на 25.01.2022г. и последна изравнителна вноска с размер 45 990лв. с падеж 25.12.2025г., а лихвите се заплащат съобразно Общите Условия за ползване на кредит от Банката.

 

Информация за отпуснатите от емитент, съответно от лице по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

 

През 2021 г. дружеството не е давало заеми.

 

Информация за използването на средствата от извършена нова емисия
ценни книжа през отчетния период

 

Дружеството не е издавало нова емисия ценни книжа през 2021 г.

 

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати,
отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

 

Дружеството не е публикувало прогнози за финансовите си резултати.

 

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

 

 Дружеството инвестира в имоти, осигуряващи доход под формата на наеми и други текущи плащания, и в закупуване, изграждане и/или реновиране на недвижими имоти с цел последващата им продажба или експлоатация.

Финансовите ресурси на Дружеството са достатъчни за обслужване на задълженията му.

 

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения
с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

 

 До момента Дружеството е в състояние да изпълнява своите инвестиционни цели със собствени и привлечени от банков кредит средства.

 

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

 

През  отчетната 2021 г. няма промяна в основните принципи на управление на Дружеството. Действията на Съвета на директорите бяха напълно обосновани, добросъвестни, извършени с грижата на добър търговец, в интерес на Дружеството и неговите акционери, и в съответствие с приетите принципи за добро корпоративно управление.

 

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

 

Съветът на директорите осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на Дружеството, включително независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол за спазването на закона.

 

Информация за промените в управителните и надзорните органи

Към 31.12.2021г., следните лица притежават над 5 на сто от гласовете в ОС на Дружеството:

- „Роялс Табако“ ЕООД, с ЕИК 200969122 – 10 465 000 броя акции или 50% от капитала и гласовете в ОС на Дружеството.

- „Джером Инкорпорейтид“ /”JAROM  INC.”/, компания, инкорпорирана и регистрирана съгласно законите на Репулика Сейшели като международно търговско дружество с регистрационен № 100500 – 10 000 000 броя акции или 47.778% от капитала и гласовете в ОС на Дружеството.

- През 2021 г. не са настъпвали промени в управителните и надзорните органи

 

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;

в) сума, дължима от емитента, който не е публично дружество, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

 

Изплатените възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, заедно с начислените суми за осигуровки са в размер 71 хил. лв. за 2021г.

 

Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа-вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

 

Изпълнителният директор Веселин Стойчев Чипев, чрез контролираното от него „Роялс Табако“ ЕООД, притежава непряко 10 465 000 броя акции, представляващи 50 % от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ.

Заместник – председателят на Съвета на директорите Женя Христова Атанасова притежава 465 000 броя акции, представляващи 2.22 % от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ.

 

Информация за известните на дружеството договорености (включително
и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ
период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

 

На Дружеството не са известни договорености, действието, на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в притежавания дял акции от настоящи акционери.

 

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

 

През 2021г.  “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ не е страна и не е било страна по съдебни, арбитражни или административни производства  касаещи задължения или вземания в размер над 10 на сто от собствения му капитал.

Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

С решение на Съвета на Директорите на дружеството   на длъжността директор за връзка с инвеститорите  на основание сключен трудов договор е назначена      Христина Асенова Иванова,   с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.»Христо Ботев» № 49, телефон: +359887404060

Анализ и разяснение на информацията по Приложение № 11 от Наредба № 2

“Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ е изготвило информацията по Приложение № 11 на Наредба № 2 и ще я представи в КФН, заедно с настоящият доклад, годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и останалите приложения към ГФО, съгласно изискванията на действащото българско законодателство.

Дружеството счита, че не са необходими допълнителни анализи и разяснения по представената информация.

 

25.02.2022 г.

Гр. Пловдив

Изпълнителен директор:  Веселин Чипев

           (подписан с електронен подпис)

 

 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НЕКОНСОЛИДИРАН

 

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

 

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

КЪМ

31 декември 2021г

 

в хиляди лева

 

 

 

Секюритизация на недвижими имоти

 

 

 

 

 

31.12.2020 -
31.12.2021

31.12.2019 -
31.12.2020

 

Приложения

BGN'000

BGN'000

Приходи от основна дейност

(11)

2,639

1,846

Други приходи

(12)

1,116

4,739

Приходи от финансирания

(13)

41

 

Отчетна стойност на продадените активи

(12)

 

(2,927)

Разходи за материали и консумативи

(14)

(42)

(46)

Разходи за външни услуги

(15)

(687)

(542)

Разходи за персонала

(16)

(71)

(101)

Разходи за амортизации

(2)

(7)

(7)

Други  разходи

(17)

(1,663)

(308)

Финансови приходи/(разходи) нетно

(18)

(21)

(1)

Печалба /(загуба) преди данъци

 

1,305

2,653

Печалба/ (загуба) за периода

 

1,305

2,653

Нетна печалба (загуба) на акция (лв.)

0

0

Отнасяща се към:

 

 

 

Притежателя на собствения капитал

 

1,305

2,653

 

 

 

 

Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ и от т.(11) до т.(18) на съответните страници.

 

Съставил:  Весела Шополова                                           Изпълнителен директор:  Веселин Чипев

   (подписан с електронен подпис)                                                                        (подписан с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина, Регистриран одитор № 0260

                    (подписано с електронен подпис)

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

 

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

 

 

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

 

 

КЪМ

31 декември 2021г

 

в хиляди лева

 

 

 

Секюритизация на недвижими имоти

 

 

 

 

Приложения

31.12.2021 г.

31.12.2020 г.

 

 

BGN'000

BGN'000

АКТИВИ

 

 

 

Нетекущи активи

 

 

 

Имоти, машини и съоръжения

(1)

66

57

Инвестиционни имоти

(3)

42,941

39,489

Вземания от свързани предприятия

(5)

 

 

Сума на нетекущите активи

 

43,007

39,546

 

 

 

 

Текущи активи

 

 

 

Търговски и други вземания

(4)

658

825

Вземания от свързани предприятия

(4)

1,295

1,964

Материални запаси

(5)

 

1

Парични средства

(6)

39

139

Сума на текущите активи

 

1,992

2,929

ОБЩО АКТИВИ

 

44,999

42,475

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

 

 

Собствен капитал

 

 

 

Основен акционерен капитал

 

20,930

20,930

Резерви

 

3,035

3,035

Текуща печалба (загулба)

 

1,305

2,653

Неразпределена печалба (загуба)

 

16,119

13,574

Общо собствен капитал

(7)

41,389

40,192

Нетекущи пасиви

 

 

 

Нетекущи банкови заеми

(8)

1,650

 

Сума на нетекущите пасиви

 

1,650

0

Текущи пасиви

 

 

 

Текуща част на банкови заеми

(8)

550

 

Търговски и други задължения

(9)

964

1,313

Задължения към свързани предприятия

(9)

240

508

Задължения за данъци

(10)

203

436

Задължения към персонала и осигурителни институции

 

3

26

Сума на текущите пасиви

 

1,960

2,283

Сума на пасивите

 

3,610

2,283

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

 

44,999

42,475

 

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ и от т.(1) до т.(10) на съответните страници.

 

Съставил:  Весела Шополова                                           Изпълнителен директор:  Веселин Чипев

   (подписан с електронен подпис)                                                                        (подписан с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина, Регистриран одитор № 0260

                    (подписано с електронен подпис)

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

 

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ

 

 

 

31 декември 2021г

 

 

 

 

 

в хиляди лева

 

 

 

 

 

Секюритизация на недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

Приложе-ния

Основен капитал

Други резерви

Неразпределена печалба/загуба

Общо собствен капитал

 

 

BGN'000

BGN'000

BGN'000

BGN'000

Салдо на 31.12.2019 г.

 

20,930

3,035

13,574

37,539

Разпределение на печалбата

 

 

 

 

0

в т.ч. за дивиденти

 

 

 

 

 

Увеличение на капитала

 

 

 

 

0

Печалба/(загуба) за периода

 

 

 

2,653

2,653

Салдо на 31.12.2020 г.

 

20,930

3,035

16,227

40,192

Салдо на 01.01.2021 г.

 

20,930

3,035

16,227

40,192

Разпределение на печалбата

 

 

 

(108)

(108)

в т.ч. за дивиденти

 

 

 

 

 

Печалба/(загуба) за периода

 

 

 

1,305

1,305

Салдо на 31.12.2021 г.

(7)

20,930

3,035

17,424

41,389

 

Отчетът за  промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ  ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ в т.(7)  на съответната страница.

 

Съставил:  Весела Шополова                                           Изпълнителен директор:  Веселин Чипев

   (подписан с електронен подпис)                                                                        (подписан с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина, Регистриран одитор № 0260

                    (подписано с електронен подпис)

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

 

Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ гр. Пловдив

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ

 

 

 

31 декември 2021 г

 

 

 

в хиляди лева

 

 

 

Секюритизация на недвижими имоти

 

 

 

 

Приложения

31.12.2020- 31.12.2021

31.12.2019- 31.12.2020

 

 

BGN'000

BGN'000

 

 

 

 

Парични потоци от оперативна дейност

 

 

 

 

 

 

 

Постъпления от контрагенти

 

2,400

4,526

Плащания на контрагенти

 

(1,395)

(4,486)

Плащания на персонала и на социални осигуровки

 

(90)

(88)

Получени / Платени лихви, такси и дивиденти, свързани с оперативна дейност

 

(16)

(1)

Курсови разлики

 

(1)

 

Други постъпления/(плащания), нетно

 

(460)

(149)

Нетни парични потоци от оперативна дейност

 

438

(198)

Парични потоци от инвестиционна дейност

 

 

 

Покупка на инвестиции

 

(2,738)

 

Постъпления от продажба на инвестиции

 

 

 

Други плащания по инвестиционня дейност

 

 

 

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност

 

(2,738)

0

Парични потоци от финансова дейност

 

 

 

Получени нетекущи банкови заеми

 

2,200

 

Изплатени главници по заеми

 

 

 

Изплатени лихви по заеми

 

 

 

Нетни парични потоци от финансова дейност

 

2,200

0

Нетно увеличение /(намаление) на паричните средства

 

(100)

(198)

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември

 

139

337

Парични средства и парични еквиваленти
към края на периода

(6)

39

139

 

Отчетът за  паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - III.БЕЛЕЖКИ в т.(6)  на съответната страница.

 

Съставил:  Весела Шополова                                           Изпълнителен директор:  Веселин Чипев

   (подписан с електронен подпис)                                                                        (подписан с електронен подпис)

 

 

Маргарита Георгиева Тошкина, Регистриран одитор № 0260

                    (подписано с електронен подпис)

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, БЕЛЕЖКИ И ОПОВЕСТЯВАНИЯ

 

І. КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Търговско дружество „Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, гр. Пловдив е учредено със съдебно решение №1/28.03.2006 год. по фирмено дело 3519/2006 год., като акционерно дружество със специална инвестиционна цел. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 49.

 

Собственост и управление

 

Към 31.12.2021 год. акционерният капитал на Дружеството е в размер на 20 930 000 лв  и е разпределен в 20 930 000 броя обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност по 1 лев всяка от тях.

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите  от трима души с председател Веселин Стойчев Чипев и членове: Женя Христова Атанасова и Петър Атанасов Петров.

Към 31.12.2021 год. общият брой на заетите в Дружеството са тримата членове на Съвета на Директорите и един Директор връзки с инвеститорите – Христина Иванова.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор Веселин Стойчев Чипев.

Обслужващо дружество, по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел е „Кепитъл Сити Център“ ООД.

 

Предмет на дейност

 

Предметът на дейност на Дружеството по регистрация е инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг и/или продажбата им. През отчетния период са извършвани сделки свързани с експлоатация и подобрения на  инвестицонни имоти.

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

 

1. База за изготвяне на финансовия отчет

 

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена.

Финансовият отчет е изготвен в български лева и всички показатели са закръглени до най-близките хиляда лева (хил. лв), освен ако е упоменато друго.

Финансовият отчет на Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейския съюз (МСФО, приети от EС).

Дружеството изготвя междинни отчети към края на всяко тримесечие на календарната година.

 

2. Сравнителни данни

 

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година (период) в Отчета за финансовото състояние, Отчета за всеобхватния доход, Отчета за паричния поток и Отчета за собствения капитал .

Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущия период.

За постигане на съпоставимост с предходния период, там където са извършени рекласификации има допълнителни оповестявания.

 

3. Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения

 

Изготвянето на финансовия отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни оценки и предположения, които влияят върху стойността на отчетените активи и пасиви и оповестяването на условните пасиви към датата на отчета за финансовото състояние, както и върху отчетените приходи и разходи за периода. Несигурностите в направените предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат до фактически резултати, които да изискват съществени корекции в балансовите стойности на съответните активи или пасиви в следващи отчетни периоди. Дружеството е сключило дългосрочен инвестиционен договор за кредит,  по който е поело неотменими ангажименти за погасяване на получените заеми заедно с начислените лихви.

В Отчета за финансовото състояние са представени активи, по които не съществуват предположения за корекции на балансовите им стойности в следващия отчетен период.

 

4. Функционална валута

 

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството. При първоначално признаване, сделките в чуждестранна валута се записват във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката. Монетарните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се преизчисляват в края на всеки месец, като се прилага заключителния обменен курс на Българска Народна Банка, за последния работен ден от съответния месец. Всички курсови разлики се признават в Отчета за всеобхватния доход. Немонетарните активи и пасиви, които се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута се превръщат във функционалната валута по обменния курс към датата на първоначалната сделка     (придобиване).

 

5. Дефиниции и оценка на елементите на финансовия отчет

 

    1. Имоти, машини и оборудване

 

Имотите, машините и оборудването (ДМА) са представени в отчета за финансовото състояние по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

 

Първоначално оценяване

При първоначалното си придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по себестойност, която  включва покупната цена, митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци  и др.

 

Възприетият стойностен праг при признаване на ДМА е 700 лева, под който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като текущ разход в момента на придобиването им.

 

Последващо оценяване

Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и оборудването е моделът на цена на придобиване по МСС 16 – цена на придобиване минус натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

 

Методи на амортизация

Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи. Амортизациите им са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод. По групи активи са прилагани следните норми:

 

 

Амортизационна норма в %

Полезен живот в години

Машини, съоръжения и оборудване

4

25

Транспортни средства

25

4

Офис обзавеждане и други

15

6,67

Компютърна техника

50

2

 

През годината не са извършвани промени в прилаганите норми на амортизация в сравнение с предходната отчетна година.

 

Последващи разходи

Разходите за ремонти и поддръжка и незначителни подобрения се признават за текущи в периода, през който са направени в Отчета за всеобхватния доход. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, като модернизации и подобрения, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация.

 

Обезценка на активи

Балансовите стойности на ДМА подлежат на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че балансовите стойности биха могли да се отличават съществено от възстановителната им стойност. При наличие на   такива индикатори балансовите стойности се коригират до възстановителните стойности на съответните активи.

 

5.2. Инвестицонни имоти

 

Инвестиционните имоти се отчитат по справедлива стойност в съответствие с изискванията на МСС 40 Инвестиционни имоти. Оценката им във връзка с представянето им в годишния финансовия отчет се прави от лицензирани оценители на недвижими имоти. Разликите между справедливите им стойности и цените на придобиването им се представят в Отчета за всеобхватния доход. В междинните отчети инвестиционните имоти се представят по справедливите стойности, определени към края на предходната година. Ако в междинни периоди има индикации за съществени промени в справедливите стойности на инвестиционните имоти, се прави оценка от лицензиран оценител към съответния период.

Подобренията  на инвестицонните имоти и строителството на имоти със същата цел се отчитат първоначално по себестойност, която включва всички разходи, пряко свързани с изпълнението на предвидените подобрения или изграждане на имоти.

Посочените разходи ежегодно се анализират за наличие на индикатори за обезценка до нетна реализуема стойност.

Към датата на приключване на строителството или  приключване на подобренията на инвестицонните имоти същите се оценяват от лицензирани оценители по справедлива стойност, като резултатът от оценката се отчита  в  Отчета за всеобхватния доход.

 

5.3. Материални запаси

 

Материалните запаси се отчитат по  цена на придобиване. При потреблението им се прилага метода „конкретно определена цена”.

Материалните запаси ежегодно се анализират за наличие на индикатори за обезценка до нетната им реализуема стойност.

Нетната реализуема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанска дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация.

Определя се на базата на анализ от специалисти, като се използва информация за цени по последни доставки и/или офертни цени, договорни цени за продажби и други източници на информация.

При установяване на необходимост от обезценка същата се включва в Отчета за всеобхватния доход.

 

5.4. Търговски и други вземания

 

Търговските вземания са представени по стойността на оригинално издадените фактури, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока несигурност.

Несъбираемите вземания се отписват, когато се установят правните основания за това.

 

5.5. Парични средства и парични еквиваленти

 

Паричните средства и еквиваленти включват наличности в каса,  разплащателни  и депозитни сметки.

За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци:

• паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%);

• получените лихви по разплащателни сметки са представени в оперативната дейност.

 

5.6. Банкови заеми

 

Лихвоносните банкови заеми първоначално се отчитат по стойност на възникване, намалена със съответните разходи по отпускане на кредитите. При последваща оценка след първоначалното признаване, такива заеми се отчитат по амортизирана стойност, като всяка разлика между първоначалната стойност и стойността на падежа се отчита в отчета за всеобхватния доход за периода на заема на база на ефективния лихвен процент. Частта от заемите, дължима в рамките на 12 месеца от датата на баланса, се класифицира като текущи задължения, а частта, дължима след 12 месеца от датата на баланса, се представят като нетекущи.

 

5.7. Търговски и  други задължения

 

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури, която се приема за стойност на сделката и ще бъде платена в бъдеще срещу получените активи или услуги.

 

5.8 Вземания от и задължения към свързани лица

 

Вземанията и задълженията към свързани лица са представени по стойности при тяхното възникване и като нетекущи и текущи в зависимост от договорените срокове за тяхното издължаване.

За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет дружества под общ контрол, служители на ръководни постове (ключов управленски персонал), както и близки на техните семейства, включително и дружества контролирани от тях, се третират като свързани лица.

 

5.9 Данъци

 

Текущ данък върху доходите

Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративното подоходно облагане, лицензираните дружества със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.

 

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато:

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти се включва в стойността на вземанията или задълженията в Отчета за финансовото състояние.

 

5.10 Признаване на приходи и разходи

 

Приходите в Дружеството се признават на база на начисляване до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят и оценят.

При продажбите на имоти приходите се признават, когато всички съществени рискове и ползи от собствеността им преминат у купувача.

 

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване на база на принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущи разходи за периода през който договорите, за които се отнасят се изпълнят. Представят се като предплатени разходи.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за всеобхватния доход, като се посочват нетно и се състоят от: лихвени приходи от депозити и разплащателни сметки в банки, банкови такси и комисионни и курсови разлики.

 

Приходите и разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания за тях. Отчитането и признаването на приходи и разходи се извършва при спазване на изискването за съпоставимост на приходите и разходите.

 

5.11 Акционерен капитал и резерви

Основният капитал  е представен по номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Собствениците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на своето  акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Дружеството отчита основния си капитал по номиналната стойност на регистрираните в съда акции.

Като резерви се представят премийния резерв от емисия на акции и другите резерви, формирани по решение на акционените.

 

6. Промени в счетоводните политики и оповестяванията

 

Възприетите счетоводни политики са последователни с тези прилагани през предходния отчетен период.

Дружеството е приложило за първи път определени стандарти, които влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2020 г. Дружеството не е приложило по-рано други стандарти или изменения на стандарти, които са публикувани, но все още не са влезли в сила.

 

(а) Изменени стандарти в сила от 2020 г.- 2021, приети за приложение в ЕС

 

Изменения на МСФО 3 – Дефиниция за стопанска дейност

 

С изменението на МСФО 3 Бизнес комбинации се пояснява, че за да се счита за стопанска дейност, интегриран набор от дейности и активи трябва да включва като минимум входящи ресурси и съществен процес, които заедно допринасят в значителна степен за възможността за създаване на резултат. Освен това се пояснява, че стопанската дейност може да съществува, без да включва всички входящи ресурси и процеси, необходими за създаването на резултати. Тези изменения не са оказали влияние върху финансовия отчет  на Дружеството, но могат да повлияят в бъдещи периоди, ако Дружеството предприеме някакви бизнес комбинации.

 

Изменения на МСФО 7, МСФО 9 и МСС 39 – Реформа на базовия лихвен процент

Измененията на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване, МСФО 9 Финасови инструменти и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване  са  резултат от фаза 1 от проекта на СМСС за реформата на базовите лихвени проценти, публикувани от СМСС през септември 2019 г. С тях се предоставят определени облекчения във връзка със замяната на референтните (базови/ бенчмаркови) лихвени проценти,  като например EURIBOR, EONIA, LIBOR,  и др. под., с алтернативни лихвени проценти, в сила след 31.12.2021 г.,  по отношение на счетоводното отчитане на хеджирането, така че реформата на лихвените проценти да не доведе до прекратяване на счетоводното отчитане на хеджирането преди посочената дата. Според предоставените облекчения се изисква предприятието да приеме, че лихвеният процент, на който се базират хеджираните парични потоци, не се променя в резултат на реформата на референтните лихвени проценти, следователно предприятието може да продължи да прилага счетоводното отчитане на хеджирането.

Тези изменения не оказват влияние върху финансовия отчет на Дружеството, тъй като то не прилага счетоводно отчитане на хеджирането.

 

 Изменения на МСС 1 и МСС 8 – Дефиниция за същественост

С измененията на МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки се въвежда нова дефиниция за същественост, която гласи: „информацията е съществена, ако с основание би могло да се очаква пропускането й, неточното й представяне или прикриването й да окаже влияние върху  решенията, които основните потребители на финансови отчети с общо предназначение вземат въз основа на тези отчети, съдържащи финансова информация за конкретно отчитащо се предприятие."  Пояснява се, че съществеността  зависи от естеството или мащаба на информацията, самостоятелно или в комбинация с друга информация, в контекста на финансовия отчет като цяло. Също така са пояснени начините за прикриване на информация във финансовите отчети. Тези изменения не са оказали влияние върху финансовия отчет на Дружеството.

Преработена Концептуална рамка за финансово отчитане

На 29.03.2018 г. СМСС публикува преработена Концептуалната рамка за финансово отчитане (трета версия на рамката). Концептуалната рамка не е стандарт и  съдържащите се в нея концепции нямат превес над изискванията в стандартите от МСФО. Целта на Концептуалната рамка е да подпомогне СМСС при разработването на стандарти, на съставителите на финансови отчети да разработят последователна счетоводна политика, когато няма приложим стандарт или разяснение по даден въпрос и да помогне на всички страни да разберат и тълкуват МСФО. Преработената концептуална рамка от 2018 г.  ще засегне предприятията, които разработват своята счетоводна политика въз основа на рамката. Преработената рамка включва някои нови концепции, актуализирани дефиниции и критерии за признаване на активи и пасиви и изяснява някои важни понятия. Тези изменения не са оказали влияние върху   финансовия отчет на Дружеството.

Концептуалната рамка за финансово отчитане не е стандарт, поради което не подлежи на приемане от Европейската комисия за приложение в ЕС по реда на регламентираните процедури.

 

Изменения на препратките в МСФО към Концептуалната рамка

Заедно с преработената Концептуална рамка, публикувана през март 2018 г., СМСС публикува и изменения на препратките към Концептуалната рамка в стандартите от МСФО. Документът съдържа изменения на МСФО 2, МСФО 3, МСФО 6, МСФО 14, МСС 1, МСС 8, МСС 34, МСС 37, МСС 38, КРМСФО 12, КРМСФО 19, КРМСФО 20, КРМСФО 22 и ПКР-32. Не всички изменения обаче актуализират препратките и цитирането на рамката, така че да се отнасят за преработената  Концептуална рамка. В някои от измененията  се посочва  към коя версия на рамката е съответната препратка (Общите положения, публикувани от КМСС и приети от СМСС през 2001 г., Концептуалната рамка за финансово отчитане на СМСС от 2010 г. или новата преработена Концептуална рамка за финансово отчитане  от 2018 г.) или се посочва, че дефинициите  в стандарта не се актуализират съобразно новите дефиниции в преработената Концептуална рамка.

 

Изменение  на МСФО 16 – Отстъпки по наем в контекста на COVID-19

 

На 28.05.2020 г. СМСС публикува изменение на МСФО 16 Лизинг относно отстъпки по наем, свързани с COVID-19. С изменението се предоставя освобождаване на лизингополучателите от прилагането на насоките в МСФО 16 относно отчитането на изменение на лизинговите договори за отстъпки по наем, възникнали като пряка последица от пандемията от COVID-19. Като практически целесъобразна мярка лизингополучателят може да избере да не оценява дали отстъпката по наем, свързана с Covid-19 и предоставена от лизингодателя, е изменение на лизинговия договор. Лизингополучател, който направи този избор, отчита всяка промяна в лизинговите плащания, произтичаща от свързана с COVID-19 отстъпка по наем,  по същия начин, по който би отчел промяната съгласно МСФО 16, ако промяната не е изменение (модификация) на лизинговия договор. Според СМСС изменението на МСФО 16 следва да се прилага за годишни отчетни периоди, започващи на или след 01.06.2020 г., но според чл. 2 на регламента за прилагането на изменението в ЕС датата на първоначално прилагане е 01.01.2020 г. Това изменение на МСФО 16 не оказа влияние върху финансовия  отчет  на Дружеството.

 

(б) Нови стандарти и изменени стандарти, които влизат в сила от по-късна дата

 

Изменение на МСФО 4 – Удължаване на срока на прилагане на временното освобождаване от МСФО 9

 

С изменението на МСФО 4 Застрахователни договори се променя фиксираната дата на изтичане на временното освобождаване в МСФО 4 от прилагането на МСФО 9 Финансови инструменти (като вместо МСФО 9 прилагат МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване), така че предприятията, които предимно извършват застрахователни дейности, възползвали се от тази възможност,  ще  прилагат МСФО 9 за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2023 г. заедно с новия МСФО 17 Застрахователни договори. Изменението влиза в сила от 01.01.2021 г. Изменението е  прието за приложение в ЕС, но е неприложимо за дружеството.

 

Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 – Реформа на базовия лихвен процент - Фаза 2

Измененията се отнасят до въпроси, които могат да засегнат финансовото отчитане след реформата на референтните  лихвени проценти, включително замяната им с алтернативни лихвени проценти. През септември 2019 г. СМСС публикува свързано изменение на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7 в резултат на фаза 1 от проекта. Измененията от фаза 2 се прилагат само за промени, изисквани от реформата на лихвените проценти по отношение на финансовите инструменти и счетоводното отчитане на хеджирането. Счетоводното отчитане на хеджирането не следва да се прекратява единствено поради реформата на лихвените проценти.

По отношение на финансови инструменти с плаващ лихвен процент, като практически целесъобразна мярка, се изисква предприятието да прилага пар. Б5.4.5 на МСФО 9, така че промяната в базата за определяне на договорните парични потоци се прилага в перспектива, като се преразглежда ефективният лихвен процент.

 С изменението на МСФО 4 Застрахователни договори се изисква  застрахователите, които прилагат временното освобождаване от МСФО 9, да прилагат изменението на МСФО 9 при отчитане на модификации, пряко изисквани от реформата на лихвените проценти.

МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване също е променен, като се изискват допълнителни оповестявания, които позволяват на потребителите да разберат естеството и степента на рисковете, произтичащи от реформата на лихвените проценти, на които е изложено предприятието и как предприятието управлява тези рискове.

Лизингополучателите, като практически целесъобразна мярка, прилагат пар. 42 на МСФО 16 Лизинг, отчитайки промяната в референтния лихвен процент по отношение на променливи лизингови плащания като изменение на лизинговия договор. В резултат на това  при преоценката на пасива по лизинга лизингополучателите следва да използват коригиран дисконтов процент, който отразява промяната в референтния лихвен процент.

Измененията на посочените стандарти влизат в сила за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2021 г., като се разрешава по-ранно прилагане.

 

Изменение на МСФО 3 – Препратка към Концептуалната рамка

С изменението на МСФО 3 Бизнес комбинации е променена препратката към Концептуалната рамка за финансово отчитане от 2018 г. (вместо към Общите положения за изготвянето и представянето на финансови отчети), без да се променят съществено изискванията в стандарта.

Изменението на МСФО 3 следва да се прилага за годишни  отчетни периоди с начало на или след 01.01.2022 г., като се разрешава по-ранно прилагане, ако предприятието също прилага и останалите препратки към Концептуалната рамка, публикувани заедно с новата версия на рамката.  

 

Изменение на МСС 16  – Постъпления преди предвидената употреба

С изменението на МСС 16 Имоти машини  и съоръжения се забранява да се приспадат от цената на придобиване на  даден имот, машини или съоръжение  нетните парични постъпления от продажбата на произведените единици до  привеждане на актива до местоположението и състоянието, необходимо, за да може да функционира по начина, предвиден от ръководството. Вместо това предприятието признава приходите от продажбата на такива единици и разходите за тяхното производство в печалбата или загубата. Изменението на МСС 16 следва да се прилага за годишни  отчетни периоди с начало на или след 01.01.2022 г., като се разрешава по-ранно прилагане.

 

Изменение на МСС 37 – Обременяващи договори — Разходи за изпълнение на договор

С изменението на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи се уточнява, че „разходите (цената) за изпълнение“ на договор включват „разходите, които са пряко свързани с договора“. Разходите, които са пряко свързани с договора, могат да бъдат допълнителни разходи за изпълнението на този договор (например разходи на пряк труд, материали) или разпределение на други разходи, които са пряко свързани с изпълнението на договора (например  разпределение на разходи за амортизация на актив от имоти, машини и съоръжения, използван за изпълнение на договора).

Изменението на МСС 37 следва да се прилага за годишни  отчетни периоди с начало на или след 01.01.2022 г., като се разрешава по-ранно прилагане.

 

Годишни подобрения на МСФО, цикъл  2018–2020 г.

 

С тези поредни годишни подобрения се внасят изменения в следните стандарти:

МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – С изменението се позволява на дъщерно дружество, което прилага пар. Г16 (а) от МСФО 1, да оцени кумулативните курсови разлики от преизчисляване, като използва сумите, отчетени от неговото предприятие майка, въз основа на датата на преминаване към МСФО на предприятието майка.

МСФО 9 Финансови инструменти – С изменението се пояснява кои такси да включва предприятието, когато прилага критерия „10%“ в параграф Б3.3.6 от МСФО 9 при оценката за отписване на финансов пасив. Предприятието включва само такси, платени или получени между предприятието (заемополучателя) и заемодателя, включително такси, платени или получени или от предприятието, или от заемодателя от името на другия.

МСФО 16 Лизинг  – Направено е изменение на Пример за илюстрация 13, придружаващ МСФО 16, като е премахнат от примера текстът за възстановяване на подобрения на лизинговия имот от лизингодателя, за да не се получи евентуално объркване по отношение на третирането на стимулите по лизинга, които могат да възникнат поради начина на илюстриране на стимулите по лизинга в този пример.

МСС 41 Земеделие – С изменението се премахва изискването в пар. 22 на МСС 41 предприятията да изключват данъчните парични потоци при оценяването на справедливата стойност на биологичен актив, използвайки техниката на настоящата стойност. Така се постига последователно третиране както в МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност.

Измененията на посочените стандарти следва да се прилагат за годишни  отчетни периоди с начало на или след 01.01.2022 г., като се разрешава по-ранно прилагане.

 

Изменение на МСС 1 – Класификация на пасиви като текущи или нетекущи

Изменението на МСС 1 Представяне на финансови отчети  има за цел да поощри последователността при прилагане на изискванията, като дава възможност на предприятията да определят дали в отчета за финансовото състояние получените заеми и други пасиви с несигурна дата на уреждане трябва да бъдат класифицирани като текущи (изискуеми или евентуално изискуеми в рамките на една година) или нетекущи. Изменението на МСС 1 следва да се прилага за годишни  отчетни периоди с начало на или след 01.01.2022 г.  (променена дата, както  е посочено по-долу).

 

Изменение на МСС 1 – Класификация на пасивите като текущи или нетекущи - отсрочване на датата на влизане в сила

 

С изменението на МСС 1 Представяне на финансови отчети се отсрочва датата на влизане в сила на изменението на стандарта относно класификацията на пасивите като текущи или нетекущи с една година, така че предприятията ще трябва да прилагат изменението за годишни периоди, започващи на или след  01.01.2023 г. . Изменението влиза в сила веднага.

 

МСФО 17 Застрахователни договори

МСФО 17 Застрахователни договори e нов стандарт, който ще замени МСФО 4 Застрахователни договори. Новият стандарт изисква застрахователните задължения да се оценяват по текуща стойност на изпълнението и осигурява по-унифициран  подход на оценяване и представяне на всички застрахователни договори. Тези изисквания са предназначени за постигане на целта на последователно, основано на принципи счетоводно отчитане на застрахователните договори. МСФО 17 е в сила за периоди, започващи на или след 01.01.2021 г. (променена дата, както е посочено по.долу), като е разрешено по-ранно прилагане, ако се прилагат също и  МСФО 15 Приходи от договори с клиенти и МСФО 9 Финансови инструменти.

МСФО 17 не е приложим за дейността на Дружеството.

 

Изменение на МСФО 17 Застрахователни договори

СМСС публикува изменение на МСФО 17, за да отговори на опасенията и предизвикателствата във връзка с прилагането на стандарта, които бяха установени  след публикуването му през 2017 г. С изменението на МСФО 17  се отсрочва  датата на първоначално прилагане на МСФО 17 с две години –  за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2023 г.  Също така се въвеждат редица  други промени в МСФО 17.

Изменението влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 01.01.2023 г., като е разрешено по-ранно прилагане.

 

Изменения на МСФО 10 и МСС 28 – Продажба или апорт на активи между инвеститора и негово асоциирано или съвместно предприятие

Изменението на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия бе публикувано от СМСС на 11.09.2014 г. На 17.12.2015 г. с ново изменение СМСС отсрочи за неопределена дата в бъдеще прилагането на това изменение, докато не приключи изследователският му проект  за счетоводното отчитане при метода на собствения капитал. Независимо от това продължава да е разрешено предприятията да прилагат измененията на двата стандарта от по-ранна дата.

 

Ръководството на Дружеството не очаква посочените по-горе изменения на стандарти да имат ефект в бъдеще при първоначалното им прилагане върху финансовия отчет на  Дружеството.

 

   ІІІ. БЕЛЕЖКИ

 

1. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ /СЪОРЪЖЕНИЯ/

 

Машини, съоръжения и

оборудване

Други

ОБЩО

Отчетна стойност

 

 

 

Салдо на 31.12.2020 год.

94

67

161

Постъпили

 

16

 16

Излезли

 

 

 

Салдо на 31.12.2021 год.

94

83

177

Натрупана амортизация

 

 

 

Салдо на 31.12.2020 год.

43

61

104

Начислена

4

3

7

Отписана

 

 

 

Салдо на 31.12.2021 год.

47

64

111

Балансова стойност на 31.12.2020 год.

51

6

57

Балансова стойност на 31.12.2021 год.

47

19

66

 

В предприятието е възприет стойностен праг на отчитане на дълготрайните /нетекущи/ материални активи в размер на  700 лева.

Към 31.12.2021 г. няма учредени тежести върху нетекущите материални активи на дружеството.

 

 

 

2.  РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИЯ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Машини, съоръжения и оборудване

4

4

Други

3

3

ОБЩО:

7

7

 

3. ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ

 

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Инвестиционни имоти

40 226

38 274

Разходи за подобрения на

инвестиционни имоти

  2 715

  1 215

ОБЩО:

42 941

39 489

 

Инвестицонните имоти включват земи и сгради; разходите за подобрения на инвестиционни имоти включват натрупани разходи за проектиране, строително-монтажни работи и съоръжения.

Инвестицонните имоти и разходите за тяхното подобрение са представени в отчета за финансовото състояние по справедливи стойности, определени от лицензирани оценители.

През м. Декември 2021г. е придобит нов инвестиционен имот, представляваш УПИ с площ от 1885 кв.м., находящ се на адрес: гр. Пловдив, бул.Христо Ботев №51-53, ведно с Поземлен имот I – жилищна /многофамилна/ сграда със застроена площ от 164 кв.м., селскостопанска сграда със застроена площ от 456 кв.м. и четири малки сгради със застроени площи съответно 94 кв.м., 45 кв.м., 26 кв.м. и 47 кв.м.

 

4. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Вземания по предоставени аванси

219

90

Вземания по възстановяване на данъци

 

 

Вземания по предоставени депозити

 

 

Вземания от клиенти

417

691

Вземания от свързани предприятия

1 295

1 964

Други вземания

22

134

ОБЩО:

1 953

2 789

 

Ръководството на Дружеството счита, че към 31 декември 2021 год. няма основания за обезценка на вземания.

 

 

5. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Материали

 

1

ОБЩО:

 

1

 

6. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020

BGN’000

Разплащателни сметки

38

135

Парични средства в каса

1

4

ОБЩО:

39

139

 

7. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

 

Към 31.12.2021 година акционерният капитал е в размер на 20 930 хил. лева, разпределен в 20 930 хил. обикновени безналични свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност по 1 лев всяка една.

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Основен регистран капитал

20 930

20 930

Резерви

3 035

3 035

Неразпределени печалби

16 119

13 574

Текущ финансов резултат

1 305

2 653

ОБЩО:

41 389

40 192

 

Резервите на дружеството са формирани от премиен резерв в размер на 488 хил. лв. и други резерви в размер на 2 547 хил. лв.

Финансовият разултат към 31.12.2021 година е печалба в размер на 1 305 хил. лв.

 

8. НЕТЕКУЩИ И ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО БАНКОВИ ЗАЕМИ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Задължения към банки

2 200

0

Банкови комисионни

0

0

Нетно задължение по кредит, в т.ч.:

2 200

0

Нетекуща част на задълженията

1 650

 

Текуща част на задълженията

550

0

 

Дружеството е сключило дългосрочен инвестиционен договор за кредит, по който е поело неотменими ангажименти за погасяване на получените заеми, заедно с начислените лихви. На 14.12.2021г. получен кредит в размер на 2 200 хил.лв. от Алианцбанк България АД за покупка на инвестиционен имот с краен срок на издължаване 25.12.2025 г. и годишен лихвен процент БДИЮЛ + 2,25% минимум 2,25%. Погасяването му е за период от 47 месеца с равни погасителни вноски – 45 830 лв. на месец. Като обезпечение са заложени 14 магазина, собственост на Кепитъл Холдинг Груп АДСИЦ и 1 офис, намиращ се на ет.3 от сграда с площ 486,66 кв.м.

 

9. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020  BGN’000

Задължения към доставчици

178

868

Получени аванси от клиенти

727

666

Разчети към застрахователи

2

 

Задължения към свързани предприятия

240

234

Задължения по депозити от клиенти

57

53

ОБЩО:

1 204

1 821

Задълженията към доставчиците са текущи, със срок на плащане до 1 година

 

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020

BGN’000

Местни данъци и такси

202

355

Данък върху добавената стойност

 

76

Данък върху доходите на ФЛ

1

5

ОБЩО:

203

436

 

До датата на изготвяне на финансовия отчет в дружеството са извършени данъчни ревизии и проверки, както следва:

 

11. ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020

BGN’000

Приходи от наеми

2 639

1 846

ОБЩО:

2 639

1 846

 

Увеличението на приходите от наем произтича от увеличения размер на наемите към клиентите, произтичащи от повишаването на цените на ел. енергията и други разходи, формиращи наемната цена на отдаваните площи.

 

12. ДРУГИ ПРИХОДИ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Други приходи

1 116

4 739

в.ч. преоценки на недвижими имоти

   508

1 120

Справедлива стойност на продадените инвестиционни имоти

 

3 303

Балансова стойност на продадените инвестиционни имоти  

 

(2 927)

ОБЩО:

1 116

4 739

 

13. ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Финансирания от правителството

41

0

ОБЩО:

41

0

 

14. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Материали по поддръжка на инвестиционни имоти

42

46

Общо

42

47

 

15. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Възнаграждения на обслужващо дружество

42

42

Такси към КФН, ЦД, БФБ

7

6

Оценки на имоти

5

2

Ел. енергия

396

197

Застраховки

9

6

Охрана на обекти

87

91

Текущо поддържане на

инвестиционни имоти

87

187

Правни и одиторски услуги

28

6

Други

26

5

ОБЩО:

687

542

 

16. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Разходи за текущи възнаграждения

59

84

Разходи за социално осигуряване

12

17

 

71

101

 

17. ДРУГИ РАЗХОДИ

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Обезценка на инвестиционни имоти

1 295

1

Местни данъци и такси

207

159

Лихви за просрочени плащания

79

102

Отписани вземания

60

32

Други разходи

22

14

ОБЩО:

1 663

308

 

18. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (РАЗХОДИ), НЕТНО

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Финансови разходи:

 

 

Разходи за банкови такси и комисионни

16

1

Разходи за лихви по банкови кредити

5

 

Финансови приходи (разходи), нетно:

21

1

 

19. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА И СДЕЛКИТЕ С ТЯХ

Свързаните лица с дружеството са:

 

Обемите на сделките, осъществени със свързани лица за 2021 и 2020 година са, както следва:

 

 

Продажба на стоки и услуги

Покупка на стоки и услуги

 

31 декември

31 декември

31 декември

31 декември

Групи свързани лица

2021

2020

2021

2020

Кепитъл Сити Център ООД

2 375

1 232

1 851

843

Кепитъл Секюрити ЕООД

3

 

9

 

Евромакс Логистик ЕООД

8

8

 

1

Роал Индъстри ЕООД

29

30

 

 

Файненс Интернешънъл АД

15

14

 

 

В и В Холдинг ЕООД

1

 

 

 

Роал Ацетейт Кемикълс АД

 

7

 

 

Общо:

2 431

1 291

1 860

844

 

 

Към 31 декември 2021 и 2020 година неуредените разчети със свързани лица са, както следва:

 

 

 

Вземания

Задължения

 

31 декември

31 декември

31 декември

31 декември

Групи свързани лица

2021

2020

2021

2020

Кепитъл Сити Център ООД

1 215

1 872

9

274

Кепитъл Секюрити ЕООД

3

 

 

 

Евромакс Логистик ЕООД

 

 

231

234

Роал Индъстри ЕООД

64

69

 

 

Файненс Интернешънъл АД

 

7

 

 

В и В Холдинг ООД

1

 

 

 

Роал Ацетейт Кемикълс АД

12

16

 

 

Общо

1 295

1 964

240

508

 

По решение на Общото събрание  на акционерите през 2021 не е разпределян дивидент.

 

През 2021 година, съгласно подписани споразумения, търговски вземания на Дружеството в размер на 1 829 хил. лв. са били прихванати с негови търговски задължения с Кепитъл Сити Център ООД (2020: 9 хил. лв.).

 

 

20. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

 

Ключовият управленски персонал е оповестен в т. І. Корпоративна информация. Доходите на ключовия управленски персонал, вкл. осигуровки са:

 

 

31.12.2021 BGN’000

31.12.2020 BGN’000

Заплати и други краткосрочни доходи

53

84

Осигуровки

10

17

Общо:

63

101

 

 

Начислените възнаграждения на ключовия управленски персонал са по договори за управлениие.

 

21. СТОЙНОСТ И ДОХОД НА АКЦИЯ

21.1. Стойността на акция е изчислена по метода на нетната балансова стойност на активите.

 

 

31.12.2021

BGN’000

31.12.2020

BGN’000

Нетна балансова стойност – хил. лева

41 389

40 192

Обикновени акции в обръщение – хил. брой

20 930

20 930

Стойност на акция - лева

1,98

1.92

 

22. ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 

В хода на обичайната си дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай, че не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че

дружеството би могло да има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.

 

22.1. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се договарят основно в евро. Авансите, получавани и предоставяни в евро, не излагат дружеството на валутен риск  на паричния поток.

 

22.2. Лихвен риск

Дружеството ползва дългосрочен банков кредит и е изложено на лихвен риск.

 

22.3. Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск, тъй като цените на недвижимите имоти и наемите на същите в условията на икономическа криза непрекъснато се променят и нарастват.

 

22.4. Кредитен риск

Финансовите активи, които излагат Дружеството на кредитен риск са предимно предоставените аванси. Политиката на ръководството за минимизиране на този риск е проучване на контрагентите, ползване на услугите на такива с добра кредитна репутация и договаряне на по-ниски размери на аванси.

 

22.5. Ликвиден риск

Ръководството на дружествто поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. Това се постига посредством системата на финансово планиране на плащанията от гледна точка на срочност и размери.

 

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Не са настъпили събития след края на отчетния период, които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във Годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година.

 

Дата: 25.02.2022 г.

 

Съставил:  Весела Шополова                                           Изпълнителен директор:  Веселин Чипев

   (подписан с електронен подпис)                                                                        (подписан с електронен подпис)

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ за корпоративно управление

на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ

 

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел и съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК представя настоящата декларация за корпоративно управление, като неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2021 г..

 

1.Информация дали „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ спазва по целесъобразност Кодекса за корпоративно управление, одобрен от зам.-председателя или друг Кодекс за корпоративно управление.

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ спазва по целесъобразност националния Кодекс за корпоративно управление.

2.Информация, относно практиките на корпоративно управление, които се прилагат от „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ в допълнение на Националния Кодекс за корпоративно управление.

„КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ не прилага в допълнение на Националния Кодекс за корпоративно управление практики за корпоративно управление.

3.Обяснение от страна на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ, кои части от Националния Кодекс за корпоративно управление не спазва и какви са основанията за това.

През 2021 г. дейността на Съветът на директорите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ е осъществявана в пълно съответствие със стандартите за добро корпоративно управление, заложени в Националния Кодекс за корпоративно управление.

 

Корпоративни ръководства

 

Действията на Съвета на директорите на Дружеството през отчетната 2021година бяха  изцяло в съответствие със стандартите за добро корпоративно управление, заложени в Националния кодекс за корпоративно управление.

 

Действията на Съвета на директорите бяха напълно обосновани, добросъвестни, извършени са с грижата на добър търговец и са в интерес на Дружеството и неговите акционери.

Съветът на директорите осигуряваше спазването на приложимото право и отчиташе интересите на лицата, заинтересовани от управлението, преди всичко акционерите на дружеството и инвеститорите.

Съветът на директорите осигури използването на прецизни системи за финансово-счетоводна дейност на Дружеството, включително независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи за контрол на риска, за финансов контрол и за контрол за спазването на закона.

Съветът на директорите контролираше процеса на разкриване на информация и съгласно закона.

Съвета на директорите се отчете за дейността си пред редовното годишно общо събрание на акционерите.

Членовете на Съвета на директорите отговарят на изискванията на действащото законодателство и Устава на Дружеството. За членове на Съвета  на  директорите са лица, отговарящи на изискванията на ТЗ, ЗППЦК, ЗДСИЦ . Членове на Съвета на директорите са три физически лица. Един от членовете на Съвета отговаря на изискванията за независим директор съгласно чл. 116а1, ал. 2 от ЗППЦК. Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит за заеманата от тях длъжност.

В договорите за възлагане на управлението, са определени правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите, възнагражденията им, задълженията за лоялност към Дружеството и основанията за освобождаването им.

Одитен комитет:

Работата на членовете на Съвета на директорите се подпомага от Одитен комитет.

Дружеството е избрало Одитен комитет.

ОС на акционерите е избрало за членове на одитния комитет на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите на дружеството.

Одитният комитет представи пред редовното годишно общо събрание на акционерите отчет за дейността си през 2021 г.

 

Защита правата на акционерите

 

През 2021 г., Съвета на директорите е предприел необходимите действия за гарантиране равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и защита на интересите им.

Поканата за свикване на Общото събрание на акционерите на “Кепитъл Холдинг Груп” АДСИЦ през 2021 г., заедно с материалите, свързани с дневния ред, са изпратени в законоустановения срок до Комисията за финансов надзор, Централен Депозитар и “Българска Фондова Борса – София” АД, като тези органи дадоха публичност на представените материали.  Поканата и материалите по дневния ред са оповестени на обществеността чрез (http://bull.investor.bg) и публикувани на интернет страницата на Дружеството - http://capitalholdinggroup.bg/webmail. Поканата е публикувана и по партидата на дружеството в Търговския регистър

В изпълнение на изискванията на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, поканата за свикване на редовно годишно общо събрание за 2021 г., съдържа информация за  правото на акционерите за участие в Общото събрание, за правото им да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, и крайния срок за упражняване на това право; правото на акционерите да поставят въпроси по време на общото събрание; правилата за гласуване чрез пълномощник и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път; мястото и начина на получаване на писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание; интернет страницата на Дружеството и други.

Материалите по дневния ред  на Общото събрание бяха на разположение на акционерите на адреса на управление и на интернет сайта  на Дружеството от датата на обявяване на поканата. Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание  са конкретни и ясни. Всички предложения са представени в отделни точки, в т.ч. предложението за разпределяне на печалбата.

 Право на глас в проведеното през 2021 г. Общо събрание на акционерите на Дружеството, упражниха лично или чрез представител, лицата, вписани в Книгата на акционерите на              “ Кепитъл Холдинг Груп ” АДСИЦ, водена от “Централен депозитар” АД, 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите имаха възможността да гласуват с всички притежавани от тях акции по въпросите от компетентността на Общото събрание и тъй като акциите на дружеството са от един клас, те дадоха еднакви права на своите притежатели (вкл. и на миноритарните акционери).

Протоколът от проведеното през годината редовно общо събрание е представен своевременно на КФН, БФБ и оповестен на обществеността чрез интернет сайта  http://bull.investor.bg/  както и е публикуван на интернет страницата на Дружеството.

Директорът за връзки с инвеститорите на Дружеството предоставя информация на акционерите за състоянието на Дружеството за неговата дейност.

 

Разкриване на информация

 

Съветът на директорите на Дружеството е полагал необходимите усилия с цел разкриване пред КФН, БФБ и обществеността на регулираната информация, вкл. периодичната информация, в т.ч. финансовите отчети /тримесечни и годишни/ - изготвяни със съдържание и във форма, отговарящи на изискванията на приложимото законодателство, вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информацията за дяловото участие и другата информация, която Дружеството е длъжно да разкрива съгласно закона по реда на чл. 100т  от ЗППЦК. Информацията, разкривана пред КФН, е изпращана в същите срокове и обем и на “Българска Фондова Борса – София” АД, а в случаите, предвидени в закона е разкривана и на обществеността.

За периода от издаването на лиценз на Дружеството за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, КФН не е налагала принудителни административни мерки на “ Кепитъл Холдинг Груп ” АДСИЦ поради неизпълнение на задължения за разкриване на информация или неизпълнение на други задължения, предвидени в действащото българско законодателство.

Кепитъл Холдинг Груп ” АДСИЦ има страница в Интернет –